Salgsbetingelser


§ 1. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælgeren indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

§ 2. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat under forbehold af force majeure, hvorved forstås, at overholdelse af leveringstiden må anses for udelukket under omstændigheder af en sådan art, at sælgers leverandør/ sælger ikke ved købets afslutning burde have taget dem i betragtning. For forsinkelser omfattet af ovennævnte forbehold ydes ingen erstatning af nogen art.

§ 3. Forsikring

Ved køb med ejendomsforbehold er køber pligtig til at holde det købte brand- og tyveriforsikret for den fulde nyværdi samt tegne lovpligtig ansvarsforsikring og skal på anfordring dokumentere overholdelse heraf gennem forevisning af policer og kvitteringer for betalte præmier. Forsikringssummen tjener til forlods fyldestgørelse
af sælgers tilgodehavende, for så vidt den ikke benyttes til reparation af det købte.

§ 4. Misligholdelse

Udgør det skyldige beløb 1/10 af kreditkøbsprisen, eller hvis der i restancen indgår flere ydelser, som tilsammen udgør 1/20 af kreditkøbsprisen, eller sælgers restfordring, eller har køber i øvrigt gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse, er sælger eller en senere erhverver af slutsedlen berettiget til at tage det købte tilbage i overensstemmelse med kreditkøbelovens regler eller straks forlange betaling af restgælden med fradrag for kreditomkostninger vedrørende den ubenyttede del af kredittiden, morarenter jf. § 6, nødvendige omkostninger til sælgers advokat m.v. og ikke betalte stiftelsesomkostninger. Køber skal betale omkostningerne ved tilbagetagelse.

Sælger er i øvrigt berettiget til gennem fogedretten ved en umiddelbar fogedforretning at sætte sig i besiddelse af den solgte maskine for købers regning i tilfælde af misligholdelse som ovenfor beskrevet.

§ 5. Priser

Priser på maskiner, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden leveringen er sket ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldtariffer eller lign.

§ 6. Renter / rabat

Betales ydelserne ikke på forfaldsdagen tillægges yderligere 2,5 % pr. måned af den forfaldne ydelse indtil betaling sker, min. kr. 10,- pr. måned. Desuden tillægges rykkergebyr på kr. 175,- Evt. opnået rabat tilbageføres ved for sent betaling.

§ 7. Købekontrakt

Køber er i tilfælde af kontraktfinansiering forpligtiget til at underskrive en købekontrakt udarbejdet i overensstemmelse med det i nærværende slutseddel aftalte.

§ 8. Andet

Køber skal omgående give oplysning om flytning, eller hvis det købte varigt overflyttes til anden adresse end den i denne slutseddel/ faktura anførte. Det købte må ikke flyttes til udlandet, ligesom køber ikke må sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det købte i strid med sælgers ret, så længe handlen ikke er afsluttet.

Såfremt det købte udlejes eller belånes, er køber pligtig til at tegne de i den anledning nødvendige forsikringer jf. § 3.

§ 9. Købers annullering

Hvis køber annullerer indgået aftale, hvad enten det er mundtlig eller skriftlig, er køber pligtig til at betale 15 % af købesum samt regning på klargøring og ændring i forbindelse med indgået aftale.

§ 10. Betalingsbetingelser / Betaling

Netto kontant, hvor ingen anden aftale er truffet. Faktura bedes opbevaret, yderligere specifikation fremkommer ikke. Eventuelle reklamationer må ske inden 8 dage fra fakturadato, og fakturaen bedes medbragt.
Ved betaling med check anses endelig betaling først at have fundet sted, når checken er honoreret/godkendt og endelig indløst af køberens pengeinstitut.

§ 11. Reservedele

Reservedele der hjemtages på bestilling tages ikke retur. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Ved returnering fratrækkes 15 %, dog ikke ved fejlekspedition fra vor side.

§ 12. Anvendelse

Den købte enhed anvendes på egne risiko. Dvs. sælger påtager sig ingen risiko for skader/personskader, som kan opstå ved evt. forkert anvendelse.
 

SERVICE-REKLAMATIONSRET.


1.

Solgt enhed er købt som beset og afprøvet uden garanti af nogen art. Køber er bekendt med, at prisen er fastsat under hensyntagen til maskinens stand, hvoraf der ikke ydes reklamationsret. Om intet andet er påført slutseddel/faktura.

2.

Ved reklamationsret af fabriksnyt udstyr/maskiner gælder EU normale garantibestemmelser, reklamationsretten omfatter omkostninger til nødvendige reservedele herunder fastsatte arbejdsomkostninger for udskiftning af disse. Reparationen skal foretages på forhandlernes værksted eller på forhandlerens anviste værksted. Dvs. transportomkostninger, forsinkelser m.v. betales af kunde og dækkes ikke af leverandør.

Reklamationsretten dækker alene skader opstået ved normal brug af maskine/udstyr. Skader opstået som følger af misbrug, manglende service, manglende normal vedligeholdelse, vold eller naturkatastrofer eller lignende force majeure dækkes ikke af reklamationsretten.

Hvis reklamationsretten nægtes godkendt af importør/producent tilbageføres regning i sin helhed til betaling af kunde. 
El-dele er ikke omfattet af service-reklamationsret.

3.

Reklamationsret som påført forside.

 
 
Bejco & Kramac Maskincompagni A/S
Viborgvej 742
8471 Sabro
 
Tlf.: +45 86 92 48 70
Mail: info@bejco.dk
CVR nr.: 18 40 61 95